Salgs- og leveringsbetingelser

Firmainformation

Jola Carport ApS

Byenden 1.A

4660 Store Heddinge.

CVR. Nr. 40448098

Telefon +45 29 31 68 04

Mail. [email protected]

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Køber kan påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Generelle oplysninger, som Sælger har fremsat på internettet, i brochurer o.l. gælder ikke, hvis de er i modstrid med de individuelt aftalte vilkår, idet der dog ikke kan aftales noget i strid med ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en skriftlig ordrebekræftelse via mail eller brev.

Købers individuelle valg af carport er grundlaget for den specielt til køber valgte carport ud fra forskellige længder af enheder, forskellige valg af materialer, forskellige højder, tykkelser og længder mv. Her har køber ikke fortrydelsesret se under pkt. 4 om fortrydelsesret.

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser, og levering fra virksomhedens adresse. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer til tredjemænd og andre oplyses altid, inden bestilling afgives, så Køber kender den totale omkostning inden bestilling.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Ved enhver forsinkelse, hvor Køber forudgående har gjort Sælger opmærksom på, at præcis levering var afgørende, har Køber ret til at hæve købet.

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

Forventet leveringstid 4-6 uger.

3. Betaling, renter og rykkergebyrer

Sælgers betalingsbetingelser er, at 30 % af beløbet trækkes på Købers konto, når fortrydelsesretten udløber, og resten trækkes på Købers konto, når ordren leveres til Køber.

Køber skal ved alle typer leverancer betale forud for levering og produktion. Herudover gælder rentelovens regler.

4. Fortrydelsesret

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage, hvis køber, køber en enkelt standard varer. som ikke er tilpasset efter købers individuelle valg se § 1 sidste afsnit. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Køber eller en af Køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, fik varerne i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal Køber meddele os: (virksomhedsnavn, fysiske adresse, telefonnr. fax og e-mail) sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Køber kan benytte den nedenfor anførte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside [indføj internetadresse]. Hvis Køber anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående pa et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis Køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel. som Køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller Køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

1. Til Sælger [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:

2. Jeg/vi (forbrugerens navn, adresse, evt. telefon og mail) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser (her indsættes beskrivelse af varen/tjenesteydelsen), der blev bestilt den (dato) og modtaget den (dato).

3. Forbrugerens navn (Forbrugernes navne).

4. Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse).

5. Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir).

6. Dato.

5. Ansvarsbegrænsninger

Sælger kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgers forsømmelse. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

Montere sælger ikke produktet har sælger intet ansvar eller produktansvar forvoldt i forbindelse med montering og fejlmontering.

Sælger har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en maksimal dækning på kr. 10.000.000

6. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

7. Reklamation/forældelse

Køber skal reklamere inden rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. Reklamation inden 2 måneder er altid rettidig, Er det en skjult mangel, som først opdages hen ad vejen, har køber ret til at reklamere i op til to år efter overgivelsen af genstanden. For byggematerialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en toårig forældelse, men forældelseslovens almindelige regler, dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt.

8. Afgørelser af tvister

Enhver tvist afgøres ved Retten i Roskilde med appel til Østre Landsret og efter dansk ret.

9. Øvrige vilkår

Der skal på byggepladsen være adgang til 240V, Vand samt toiletforhold til montørerne.

Under montagen kan det være nødvendigt at fortage mindre rettelse af produktet, således at mål mv. kan ændre sig i mindre omfang.

Der må påregnes mindre tolerancer i farvenuancer og ujævnheder som kan forekomme på beklædning og overfladebehandling.

Ved montage bortskaffer Jola Carport ikke overskudsjord. Tilslutning af nedløb udføres af køber. Jola Carport tilslutter ikke spots og el, det er derfor Køber, der udfører dette.

Ved forgæves kørsel til byggepladsen afregnes der kørepenge på DKK 4,50. pr kørt kilometer samt timeforbrug på DKK 855,00 + moms pr. påbegyndt time.

Det er købers ansvar at fremskaffe tegninger over kabler. Gas-, el-, fibernet-, telefon- og kloakledninger m.m.

Hvis der ikke senest ved levering foreligger tegning over kabler, gas, vand og kloakledninger m.v., er Jola Carport uden ansvar for skader i forbindelse med støbning og montering.

Det er købers ansvar at indhente tilladelser for byggeriet fra offentlige myndigheder og naboer. Geotekniske forhold, belægning og tilslutning.

Med mindre andet er skriftlig aftalt, forudsættes det, at undergrunden på byggepladsen har tilstrækkelig bæreevne, så der ikke kræves ekstrafundering.

Desuden forudsættes det, at gravearbejde og etablering af huller i forbindelse med støbearbejde, kan gennemføres uden hindringer.

Alt ekstraarbejde såsom opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m., betales af kunden.

Jola Carport sørger så vidt muligt for at orientere kunden om gennemførelse af eventuelle ekstraarbejder afregnes efter medgået tid, til DKK 855,00+ moms pr. påbegyndt time.

Reetablering af belægning udføres ikke af Jola Carport. Placering på grunden, sker efter kundens eller dennes repræsentants anvisninger.

Kunden skal være tilstede ved montering, så den nøjagtige placering og højde kan angives, samt ved godkendelse af det udførte arbejde.

Ved vægmonteret konstruktion er det kunden der bærer risikoen for, at den omhandlende udhæng/væg kan bære belastningen i forbindelse med konstruktionens montering.